ข้อ 1 วัตถุประสงค์

กฎข้อบังคับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบัญญัติข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Comico ของบริษัท คิดาริสตูดิโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไทย จำกัด (“บริษัท” ต่อไป) เช่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ บริษัท และ สมาชิก และอื่นๆ

ข้อ 2 นิยาม

 1. 1. บริการ Comico หมายถึง การให้บริการสื่อออนไลน์ที่ บริษัท จัดทำในรูปแบบการ์ตูนออนไลน์และคอนเทนต์ผ่าน ระบบปฏิบัติการ ในทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่นเครื่องสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น
 2. 2. สมาชิก หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้ บริการ Comico ของ บริษัท ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการตกลงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้กับ บริษัท
 3. 3. ข้อมูลบัญชี หมายถึง ข้อมูลทั้งหลายของ สมาชิก ที่ให้แก่ บริษัท เพื่อใช้บริการ Comico ดังกล่าว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขสมาชิก, รุ่นเครื่อง, ชื่อเล่น, รูปถ่าย, รายชื่อเพื่อน รวมทั้งข้อมูลที่ ข้อมูลที่ถูกสร้าง เช่น ประวัติการใช้บริการการ์ตูนออนไลน์ (Coin, ชื่อหรือฉายา) จำนวนเงินที่ใช้ ข้อมูลรายจ่าย เป็นต้น
 4. 4. หมายเลขสมาชิก หมายถึงข้อมูลที่ บริษัท ให้แก่ สมาชิก เพื่อจำแนกแยกแยะตามลักษณะ บริการ Comico หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครื่องสมาร์ทโฟน เป็นต้น
 5. 5. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่มีฟังช์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือฟลอตฟอร์มแบบเปิด เช่น iPhone OS (iOS), Android OS เพื่อแอปพลิเคชัน และฟังช์ชั่นโทรคมนาคม
 6. 6. Coin หมายถึง ข้อมูลทางออนไลน์ที่ถูกกำหนดเพื่อให้ใช้หรือซื้องานวรรณกรรมการ์ตูนออนไลน์หรือเนื้อหาของ บริการ Comico ที่มีมูลค่าในเชิงทรัพย์สิน เพื่อให้ สมาชิก ใช้ในการซื้อหรือจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
 7. 7. บริการที่ชำระ หมายถึง บริการในเชิงพาณิชย์ที่ บริษัท ขอแลกเปลี่ยนการใช้บริการของ สมาชิก กับเงินตราของสมาชิก
 8. 8. การเชื่อมบัญชี หมายถึงการใช้ข้อมูลที่ สมาชิก พิมพ์ลงไป (เช่น Toast) เป็น ข้อมูลบัญชี เพื่อยืนยัน ID แทน หมายเลขสมาชิก
 9. 9. บริการที่สัมพันธ์ร่วม หมายถึงบริการที่มีการทำสัญญากับระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Line, Facebook เป็นต้น เพื่อให้ สมาชิก สามารถใช้บริการการ์ตูนออนไลน์ได้บนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว

ข้อ 3 การประกาศใช้และการแก้ไขกฎข้อบังคับ

 1. 1. บริษัท ต้องแสดงกฎข้อบังคับไว้ใน บริการ Comico เพื่อให้ สมาชิก รับรู้และเข้าใจเนื้อความ
 2. 2. บริษัท สามารถแก้ไขกฎข้อบังคับฉบับนี้ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. 3. กรณีที่ บริษัท แก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับนี้ ต้องประกาศวันมีผล เหตุผลที่แก้ไข เนื้อหาที่แก้ไข ให้สมาชิกรับรู้อย่างน้อยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการประกาศใช้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าแรกของ บริการ Comico การแจ้งเตือน การส่งข้อความ การแสดงช่องให้กดการยืนยัน เป็นต้น เป็นระยะเวลาตามสมควร (กรณีที่เรื่องที่แก้ไขทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบหรือเป็นเรื่องสำคัญต้องแจ้งให้สมาชิกรับรู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการประกาศใช้)
 4. 4. เมื่อ บริษัท ประกาศการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับตามข้อ 3 แม้ สมาชิก จะไม่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง ให้ถือว่า สมาชิก ยินยอมและยอมรับการแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ หาก สมาชิก แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข สมาชิกต้องแสดงความเจตนาอย่างชัดแจ้งต่อ บริษัท ก่อนวันมีผลบังคับใช้
 5. 5. เมื่อ สมาชิก ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับ บริษัท ไม่สามารถใช้ผลการแก้ไขกับ สมาชิก รายดังกล่าว กรณีนี้ บริษัท มีสิทธิยกเลิกสัญญาการใช้บริการของ สมาชิก รายดังกล่าวได้

ข้อ 4 การมีผลบังคับของสัญญาการใช้บริการและการนำบริการไปใช้

 1. 1. สัญญาการใช้บริการจะมีผลก็ต่อเมื่อ สมาชิก ที่เป็นผู้ต้องการใช้บริการ (ผู้สมัคร) เห็นด้วยกับเนื้อหาของกฎข้อบังคับนี้และสมัครการใช้ บริการ Comico จากนั้น บริษัท จะพิจารณาอนุญาตการขอสมัครดังกล่าว
 2. 2. บริษัท จะพิจารณาให้อนุญาตการขอสมัครการใช้ บริการ Comico ตามหลักการ แต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้
  1. 1) กรณีที่ใช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคลอื่นเพื่อแอบชำระค่าบริการผ่านทางโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร
  2. 2) กรณีที่สมัครใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. 3) กรณีที่สมัครใช้ บริการ Comico โดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อใช้ บริการ Comico บางประเภทที่ บริษัท กำหนดว่าจะไม่เปิดให้บริการด้วยผลของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามนโยบายของบริษัท
  4. 4) กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ครบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้สามารถใช้บริการได้
  5. 5) นอกจากนี้ยังมีกรณีที่มีการละเมิดข้อกฎหมายเท่ากับข้อ 1) หรือ 3) หรือกรณีที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
 3. 3. ในบางกรณี ผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงนิติภาวะขอสมัครการใช้บริการได้โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
 4. 4. สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถชะลอการพิจารณาอนุญาตได้จนกว่าปัญหาจะหมดสิ้นไปแล้ว
  1. 1) กรณีที่ บริษัท มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอ หรือระบบปฏิบัติการยังไม่สามารถรองรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นเนื่องจากความบกพร่องทางเทคโนโลยี
  2. 2) กรณีที่เกิดความบกพร่องในระบบการใช้หรือการบริหารจัดการ บริการ Comico
  3. 3) กรณีอื่นๆ ที่ทำให้การอนุญาตการขอใช้ไม่สามารถดำเนินไปได้

ข้อ 5 การคุ้มครองข้อมูล

 1. 1. บริษัท สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดประเภท สมาชิก โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเข้ารหัสลับในขณะที่จัดเก็บ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภายหลังได้
 2. 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ชื่อเล่น รูปถ่ายของ สมาชิก เป็นข้อมูลที่สมาชิกได้บันทึกไว้เพื่อสื่อสารและแสดงตัวตนกับ สมาชิก คนอื่นๆ สมาชิกรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้แก่ สมาชิก คนอื่นๆ รับรู้ในการ บริการ Comico
 3. 3. กรณีที่ สมาชิก ใช้ บริการ Comico ร่วมกับ บริการที่สัมพันธ์ร่วม สมาชิก คนดังกล่าวตกลงรับทราบและยินยอมว่า ประวัติการใช้ บริการ Comico จะถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นในการใช้ บริการที่สัมพันธ์ร่วม ด้วย

ข้อ 6 บทบาทหน้าที่ของบริษัท

 1. 1. บริษัท จะไม่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะพยายามดำเนินการให้ บริการ Comico มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
 2. 2. บริษัท มีการวางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ สมาชิก สามารถใช้ บริการ Comico อย่างปลอดภัย
 3. 3. หาก บริษัท เห็นว่า สมาชิก มีความไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับการใช้ บริการ Comico อย่างเป็นธรรม บริษัท จะดำเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่สมาชิกดังกล่าวไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วย และจะแจ้งผลของกระบวนการดำเนินการแก้ไขจัดการดังกล่าวให้ สมาชิก ที่ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยทราบผ่านทางอีเมลล์
 4. 4. เมื่อ บริษัท มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลใด ๆ ต่อ สมาชิก ให้ใช้วิธีการแจ้งในบริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือโดยวิธีส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีขึ้นสมุดโน้ตอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 7 บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

 1. 1. สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อมูลบัญชี หากเกิดความเสียหายจากการละเลยการคุ้มครอง ข้อมูลบัญชี หรือจงใจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้นั้น สมาชิก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. 2. สมาชิก ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้
  1. 1) บันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อสมัครหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
  2. 2) ใช้ข้อมูล วิธีการชำระเงิน และบัญชีของบุคคลอื่นในทางมิชอบ
  3. 3) เปลี่ยนข้อมูลที่ บริษัท ประกาศหรือให้ใช้
  4. 4) เก็บข้อมูลบัญชีและส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
  5. 5) การส่งต่อข้อมูลเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ก่อนล่วงหน้า
  6. 6) การคัดลอก รื้อ ดัดแปลง แก้ไข บริการ Comico เช่น Reverse engineering, decompile, disassemble เป็นต้น
  7. 7) การใช้ บริการ Comico ในทางที่ไม่ปกติ เช่น การเข้าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลทำให้ระบบปฏิบัติการของ บริษัท ทำงานไม่เป็นปกติจนสร้างความเสียหายหรือรบกวนต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท
  8. 8) การมอบอำนาจหรือสิทธิให้บุคคลอื่นเข้าถึงบริการ
  9. 9) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท หรือบุคคลอื่น
  10. 10) การหมิ่นประมาทหรือการทำให้เสียชื่อเสียงของ “บริษัท” หรือบุคคลอื่น
  11. 11) การเขียนข้อความที่มีเนื้อหาบ่อนลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี เช่น ยั่วยวนหรือปลุกอารมณ์ทางเพศ ข้อความหยาบคาย เป็นต้น
  12. 12) การใช้ บริการ Comico เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือมุ่งเน้นผลประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก บริษัท ก่อน
  13. 13) การดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. 3. สมาชิก สามารถใช้ บริการ Comico ที่ บริษัท ดำเนินการตามกฎเกณฑ์หรือหลักการที่ บริษัท กำหนดขึ้น สมาชิก ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎข้อบังคับฉบับนี้ วิธีการใช้ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ บริการ Comico เป็นต้น และจะไม่กระทำการใด ๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ บริษัท

ข้อ 8

 1. 1. บริการ Comico จะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เนื้อหาของบริการที่ใช้ จำนวนการใช้ เวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. 2. บริษัท สามารถงดให้ บริการ Comico ชั่วคราวได้หากมีเหตุผลอันสมควรเพื่อการบริหารจัดการระบบ เช่น การตรวจสอบระบบตามปกติ การตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับกรณีดังกล่าว บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่กำหนดในสัญญานี้ แต่หากมีเหตุผลที่สมควรอาจจะแจ้งให้ทราบภายหลังก็ได้
 3. 3. บริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ธำรงรักษา ปรับปรุง และงดใช้ บริการ Comico โดยไม่จำกัดและหากมีเหตุผลอันสมควร เช่น การหยุดดำเนินกิจการ การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างบริษัท กิจการขาดทุน เป็นต้น บริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืองดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีที่จะระงับการให้บริการต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 4. 4. บริษัท สามารถตรวจสอบ ปรับ หรือระงับ หรือลบการทำงานของ Coin ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ บริการ Comico ให้มีประสิทธิภาพ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีที่ระงับการทำงาน บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 5. 5. กรณีที่หาก บริษัท เลิกให้บริการตามข้อ 3 หรือลบ Coin ตามข้อ 4 สมาชิก ไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกให้บริการ หรือบริการที่สิ้นสุดไปแล้วแต่อย่างใด
 6. 6. บริษัท เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของ บริการ Comico และ บริษัท ตกลงให้สิทธิการใช้ บริการ Comico ให้แก่ สมาชิก ตามเงื่อนไขที่ บริษัท กำหนดไว้ หาก บริษัท ไม่อนุญาตก่อนล่วงหน้า สมาชิก ไม่มีสิทธิโอน ให้ยืม ขาย ใช้สิทธิการใช้ของตนเพื่อค้ำประกันให้แก่บุคคลอื่นได้
 7. 7. ใน บริการ Comico ของ บริษัท สมาชิกตกลงว่า หากมีกรณีที่สามารถโอนหรือแชร์ ข้อมูลบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดใน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ได้ เมื่อมีการเลือกตั้งค่า การเชื่อมต่อบัญชี ข้อมูลบัญชี อาจมีเปลี่ยนแปลงหรืองดใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 8. 8. สมาชิกตกลงว่าบัญชีภายนอกที่ถูกนำไปใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นได้ หาก สมาชิก ใช้บัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่ได้ตามปกติ อาจมีผลต่อการใช้ บริการ Comico อย่างจำกัดได้
 9. 9. บริษัท สามารถแจ้ง ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ บริการ Comico ไปยัง สมาชิก ได้โดยผ่านรูปแบบอีเมลล์หรือประกาศ ในขณะที่ สมาชิก สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้โดยผ่านทางหน้าจอที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรืออีเมลล์
 10. 10. บริษัท มีสิทธิลงโฆษณาภายใน บริการ Comico ได้
 11. 11. การโฆษณาใน บริการ Comico ประกอบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์ หรือ ลิงก์ รูปแบบโฆษณาเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปถึงเพจของบุคคลอื่นได้
 12. 12. หากมีการเชื่อมโยงไปยังเพจของบุคคลอื่นในข้อ 11 ดังกล่าวเพจนั้นอยู่นอกขอบเขตการให้บริการของ บริษัท บริษัทรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เพจของบุคคลอื่น
 13. 13. กรณีที่งานวรรณกรรมการ์ตูนออนไลน์หรือเนื้อหาใน บริการ Comico เปลี่ยนแปลงไป เช่น เนื่องด้วยสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์หมดอายุ บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในข้อสัญญาได้ สำหรับกรณีนี้ต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงแก้ไขและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ สมาชิก ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อ 9 การใช้สินค้า และวิธีการจ่ายเงิน

 1. 1. ใน บริการ Comico สามารถซื้องานวรรณกรรมการ์ตูนออนไลน์โดยตรงหรือการยืมงานวรรณกรรมการ์ตูนออนไลน์ได้โดยใช้ Coin
 2. 2. การซื้อ Coin ของสมาชิก ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ บริษัท กำหนดไว้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินได้ สำหรับเงื่อนไขการใช้และปริมาณของ Coin และ Point นั้นถูกกำหนดขึ้นโดย บริษัท และแจ้งให้ สมาชิก ทราบ

ข้อ 10 เกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือน

 1. การสมัครสมาชิกรายเดือนจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณจะยกเลิก
 2. หากคุณยกเลิก คุณยังสามารถใช้การสมัครสมาชิกรายเดือนต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไป
 3. การสมัครสมาชิกรายเดือน ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกโดยอัตโนมัติในวันที่ใช้สมัครสมาชิก หรือเมื่อเริ่มรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ในแต่ละรอบจนกว่าจะยกเลิก

ข้อ 11 การยกเลิกสัญญา

 1. 1. สมาชิก สามารถขอยกเลิกสัญญาการใช้ (ลาออกจากการเป็นสมาชิก) ได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางบริการในหน้าแรก หรือเมนูข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ สมาชิก ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก บริษัท สามารถตรวจสอบว่า สมาชิก ที่ขอลาออกเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ และจัดการให้ออกโดยทันทีตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท อาจไม่สามารถอนุญาตการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกทันทีได้หากมีเหตุผลที่สมควร เช่น เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ป้องกันการใช้บริการในทางมิชอบ
 2. 2. เมื่อ สมาชิก ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลบัญชีของ สมาชิก จะถูกลบทิ้ง เว้นแต่ข้อมูลบางประเภทที่ข้อกฎหมายกำหนดให้เก็บไว้

ข้อ 12 การคืนเงิน

 1. 1. กรณีที่ สมาชิก ไม่สามารถใช้ บริการที่ชำระ ได้ตามที่ บริษัท ได้แจ้งไว้ บริษัท จะดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกการจ่ายเงินตามขอบเขตที่แจ้งไว้ได้ ยกเว้น Coin หรือ Point ที่ได้รับฟรี
 2. 2. การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับการยืนยันว่ามีการจ่ายเงินแล้ว และการคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการให้โดยวิธีจ่ายเงิน สำหรับวิธีจ่ายเงินที่ต้องผ่านการตรวจสอบ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) นับจากวันที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินโดยวิธีที่จ่ายเงินดังกล่าว ต้องคืนเงินตามวิธีที่ บริษัท กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อ 13 ระยะเวลาการใช้

 1. 1. Coin สามารถใช้ได้จนกว่า บริการ Comico จะหยุดดำเนินการ
 2. 2. ระยะเวลาการใช้ของ บริการที่ชำระ หากไม่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งล่วงหน้า จะสามารถใช้ได้จนกว่า บริการ Comico จะหยุดการให้บริการ

ข้อ 14 การจำกัดการใช้

 1. 1. หาก สมาชิก มีพฤติกรรมอันเป็นการรบกวนจนทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ บริการ Comico บริษัท สามารถจำกัดการใช้ บริการ Comico ของ สมาชิก รายดังกล่าวได้ เช่น การเตือน การงดใช้บริการชั่วคราว การงดใช้บริการถาวร และการยกเลิกสัญญา ตามลำดับ
 2. 2. นอกเหนือจากข้อ 1 แล้ว หาก สมาชิก กระทำผิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อโปรแกรมต้องห้าม หรือการแอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการจ่ายเงินของบุคคลอื่น เป็นต้น บริษัท สามารถระงับการให้บริการถาวรหรือยกเลิกสัญญาการใช้ได้ทันที รวมทั้งหากข้อความที่สมาชิกเขียนฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ การบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ เป็นต้น) บริษัท สามารถเรียกร้องให้ระงับเขียนหรือลบข้อความดังกล่าวออกไปได้ตามกระบวนการทางกฎหมายและตามนโยบายของบริษัท
 3. 3. บริษัท สามารถกำหนดข้อจำกัดเรื่องต่างๆ เป็นหลักการปฏิบัติได้ และ สมาชิก มีบทบาทหน้าที่ข้อปฏิบัติใช้ บริการ Comico ตามหลักการที่กำหนดขึ้น ข้อจำกัดดังกล่าว มีดังนี้
  1. 1) ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชื่อเล่น ฉายา และบัญชีของ สมาชิก
  2. 2) ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้กระทู้ (การพิมพ์คอมเม็นต์)
  3. 3) ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวรรณกรรมการ์ตูนออนไลน์
  4. 4) ข้อจำกัดเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก โดยมีความจำเป็นต่อการบริหารของบริษัท
 4. 4. กรณีที่ข้อจำกัดการใช้ของ บริษัท เป็นไปโดยชอบธรรม บริษัท จะไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายของ สมาชิก ที่เกิดจากการจำกัดการใช้และการเลิกสัญญา รวมทั้งจะไม่คืนเงินของ บริการที่ชำระ ที่ยังเหลืออยู่
 5. 5. เมื่อ สมาชิก ไม่ยอมรับการจำกัดการใช้ของบริษัท สามารถส่งหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยมายัง บริษัท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ถูกจำกัดการใช้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หาก บริษัท พิจารณาว่าความไม่เห็นด้วยของ สมาชิก มีความสมเหตุสมผลต่อ บริษัท ตกลงที่จะยกเลิกการจำกัดการใช้บริการ

ข้อ 15 การจำกัดความรับผิด

 1. 1. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่สะดวกในการให้ บริการ Comico ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ความบกพร่องขัดข้องของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น
 2. 2. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้ การลบข้อมูล การงดใช้ บริการ Comico ของ สมาชิก ที่เกิดจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง
 3. 3. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้ การงดใช้ชั่วคราว ข้อขัดข้องการใช้ บริการ Comico ที่เกิดจากองค์กรหรือบริษัทที่ดำเนินการและบริหารจัดทำบัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมบัญชี
 4. 4. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเครือข่ายการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมการใช้ ช่องทืงอิเล็กทรอนิกส์ ของ สมาชิก
 5. 5. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริการ Comico ที่ สมาชิก เขียนหรือกล่าวไว้
 6. 6. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อตกลงเกี่ยวกับ บริการ Comico ระหว่าง สมาชิก ด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลอื่น
 7. 7. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ การเปลี่ยนแปลง และการระงับการให้บริการฟรีใน บริการ Comico นอกเสียจากมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 16 ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. 1. นอกจากกฎข้อบังคับฉบับนี้แล้ว บริษัท ยังสามารถกำหนดกฎข้อบังคับอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการการ์ตูน (กฎข้อบังคับอื่นๆ) หากเนื้อหาของกฎข้อบังคับอื่น ๆ ไม่ขัดแย้งกับข้อความของกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ เป็นหลัก
 2. 2. หากมีกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีระบุในกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17 กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. 1. ข้อบังคับฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
 2. 2. กฎข้อบังคับนี้มีผลบังคับให้ใช้นับแต่วันที่ 05 มกราคม 2559