กฎข้อบังคับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบัญญัติข้อกำหนดต่างๆ (เช่น บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสมาชิก) เกี่ยวกับการใช้ PAYCO ID SERVICE ซึ่งเป็นบริการที่ทำให้ ID เดียวสามารถใช้ บริการต่างๆ ของ PAYCO ได้โดยบริษัท เอ็นเอชเอ็น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไทย จำกัด (“บริษัท” ต่อไป) และบริษัทคู่ค้าร่วมเป็นผู้ให้บริการ

ข้อ 1 คำนิยาม

คำนิยามที่ใช้ในข้อกฎข้อบังคับฉบับนี้ มีดังนี้

 1. (1) “PAYCO ID SERVICE” หมายถึง บริการที่ใช้หนึ่ง ID และหนึ่ง PASSWORD (รหัสผ่าน) ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การยืนยันความเป็นสมาชิก การเปลี่ยนข้อมูลสมาชิก การสมัครสมาชิก การลาออกจากสมาชิก
 2. (2) บริการต่าง ๆ หมายถึง บริการที่ บริษัท หรือ บริษัทคู่ค้าร่วม ให้แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่เครื่องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่มีฟังช์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือฟลอตฟอร์มแบบเปิด เช่น iPhone OS (iOS), Android OS เพื่อแอปพลิเคชัน และฟังช์ชั่นโทรคมนาคม
 3. (3) “สมาชิก” หมายถึง ลูกค้าที่ได้รับ ID โดยผ่านการเข้าถึง PAYCO ID SERVICE และได้ทำสัญญาการใช้บริการกับบริษัทตามกฎข้อบังคับฉบับนี้
 4. (4) “ID” หมายถึง อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แต่ละสมาชิกบันทึกและบริษัทอนุมัติเพื่อการจำแนกแยกแยะสมาชิกแต่ละคนและการใช้บริการ
 5. (5) “รหัสผ่าน” หมายถึง สิ่งที่สมาชิกกำหนดขึ้นด้วยอักษรและเลขเพื่อยืนยันหรือระบุความเป็นเจ้าของ ID ที่ได้รับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. (6) “บริษัทคู่ค้าร่วม” หมายถึง บุคคลธรรมดา องค์กร หรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับบริษัท และช่วยให้สมาชิกนำ ID ที่ได้รับมาเข้าสู่ระบบและใช้ “บริการต่างๆ”
 7. (7) “PAYCO POINT” หมายถึง บริการที่บริษัทให้แก่สมาชิกเมื่อใช้หรือซื้อบริการต่างๆ หรือคือ สิ่งที่ใช้หรือทำได้ในบริการต่างๆ ที่ตนสมัครแล้ว สำหรับรายละเอียดดู ข้อ 16

ข้อ 2 การประกาศใช้และการแก้ไขกฎข้อบังคับ

 1. (1) บริษัท ต้องแสดงกฎข้อบังคับไว้ใน บริการ Comico เพื่อให้ สมาชิก รับรู้และเข้าใจเนื้อความ
 2. (2) บริษัท สามารถแก้ไขกฎข้อบังคับฉบับนี้ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. (3) กรณีที่ บริษัท แก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับนี้ ต้องประกาศวันมีผล เหตุผลที่แก้ไข เนื้อหาที่แก้ไข ให้สมาชิกรับรู้อย่างน้อยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการประกาศใช้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าแรกของ บริการ Comico การแจ้งเตือน การส่งข้อความ การแสดงช่องให้กดการยืนยัน เป็นต้น เป็นระยะเวลาตามสมควร (กรณีที่เรื่องที่แก้ไขทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบหรือเป็นเรื่องสำคัญต้องแจ้งให้สมาชิกรับรู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการประกาศใช้)
 4. (4) เมื่อ บริษัท ประกาศการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับตามข้อ 3 แม้ สมาชิก จะไม่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง ให้ถือว่า สมาชิก ยินยอมและยอมรับการแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ หาก สมาชิก แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข สมาชิกต้องแสดงความเจตนาอย่างชัดแจ้งต่อ บริษัท ก่อนวันมีผลบังคับใช้
 5. (5) เมื่อ สมาชิก ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับ บริษัท ไม่สามารถใช้ผลการแก้ไขกับ สมาชิก รายดังกล่าว กรณีนี้ บริษัท มีสิทธิยกเลิกสัญญาการใช้บริการของ สมาชิก รายดังกล่าวได้

ข้อ 3 การตีความกฎข้อบังคับ

 1. (1) สำหรับ “บริการต่างๆ” แล้ว บริษัทสามารถจัดทำข้อกฎข้อบังคับต่างหากได้ที่แสดงรายละเอียดกฎระเบียบและนโยบายการใช้ได้ (“กฎข้อบังคับการใช้บริการต่างๆ”) หากเนื้อหาบางส่วนของกฎข้อบังคับการใช้บริการต่างๆ ขัดแย้งหรือไม่ตรงกับข้อความของกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับการใช้บริการต่างๆ เป็นหลัก
 2. (2) หากมีกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีระบุในกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่นๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย ‘การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์’ ‘การกำกับควบคุมกฎข้อบังคับ’ ‘การส่งเสริมเครือข่ายทางการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ’ ‘การส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนช์’ ฯลฯ

ข้อ 4 วิธีการสมัครและใช้

 1. (1) บุคคลที่มีความประสงค์จะใช้ PAYCO ID SERVICE ต้องตกลงยอมรับกฎข้อบังคับฉบับนี้ และต้องสมัครการใช้บริการโดยให้ความยินยอมว่า จะให้ข้อมูลของตนแก่บริษัทตามที่บริษัทร้องขอ
 2. (2) ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หากผู้ใดกรอกข้อมูลเท็จหรือข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการรายนั้นไม่สามารถอ้างหรือเรียกร้องสิทธิของตนตามกฎข้อบังคับฉบับนี้ และบริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาการใช้ได้ทันที

ข้อ 5 การอนุญาตและการจำกัดการใช้

 1. (1) หากผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลถูกต้องเพื่อสมัครขอใช้บริการ บริษัทจะพิจารณาอนุญาตการสมัครขอใช้บริการเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  1. 1. กรณีที่ขอสมัครการใช้โดยฝ่าฝืนข้อ 4
  2. 2. กรณีที่ไม่ดำเนินการยืนยันการสมัครให้เรียบร้อย เช่น การยืนยันผ่านอีเมลล์
  3. 3. กรณีที่ผู้สมัครขอใช้บริการเป็นผู้ที่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิก ซึ่งเคยได้รับการอนุญาตจากบริษัท
  4. 4. กรณีที่ผู้สมัครมีวัตถุประสงค์ในการสมัครขอรับบริการเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
  5. 5. กรณีที่ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 15 ปี
  6. 6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อ 1 และข้อ 4 ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรอนุญาต
 2. (2) บริษัทสามารถชะลอการให้อนุญาตการสมัครได้จนกว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุของการพิจารณาล่าช้าจะหมดสิ้น โดยปัญหาดังกล่าว ได้แก่ กรณีอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ กรณีมีความบกพร่องทางเทคนิค กรณีมีความบกพร่องในระบบบริหารจัดการการบริการ กรณีมีความบกพกร่องในระบบการจ่ายเงินเพื่อการใช้บริการ หรือกรณีอื่นๆ ที่ทำให้การอนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้
 3. (3) หากบริษัทไม่อนุญาตหรือรอพิจารณาอนุญาตตาม (1) และ (2) บริษัทต้องแจ้งให้ผู้สมัครขอใช้บริการรับทราบ
 4. (4) เมื่อบริษัททำการอนุญาตการสมัครการใช้บริการแล้ว ให้ถือว่า ผู้สมัครได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

ข้อ 6 การให้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

 1. (1) กรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลแก่บริษัทตามกฎข้อบังคับฉบับนี้ สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หากเกิดความเสียหายจากการให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี
 2. (2) บริษัทสามารถเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกเพิ่มเติมได้หากสมาชิกตกลงยินยอมที่จะให้เป็นคราว ๆ ไป สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกให้มาอย่างถูกต้องนั้น สมาชิกสามารถเปิดอ่านและแก้ไขได้โดยผ่านหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดเวลา ยกเว้นชื่อจริง วันเดือนปีเกิด เพศ ID ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
 3. (3) เมื่อข้อมูลที่บันทึกไว้เปลี่ยนแปลง สมาชิกต้องแก้ไขข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อให้บริษัทรับทราบ
 4. (4) หากเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปลี่ยนตามข้อ (3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

ข้อ 7 การคุ้มครองและการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

 1. (1) บริษัทจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการใช้การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร) ส่วนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนั้น ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. (2) เว็บไซต์อื่นหรือบริการอื่นที่ถูกลิงค์หรือเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
 3. (3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยด้วยความผิดของสมาชิกเอง

ข้อ 8 บทบาทหน้าที่ในการจัดการ ID และพาสเวิร์ด ของสมาชิก

 1. (1) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการจัดการ ID และพาสเวิร์ดของสมาชิกเอง ห้ามให้บุคคลอื่นใช้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเลยดูแลรักษาหรือการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ ID และพาสเวิร์ดนั้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเอง
 2. (2) หากสมาชิกรับทราบว่า บุคคลอื่นแอบใช้ ID และพาสเวิร์ด ให้สมาชิกดำเนินการแจ้งต่อบริษัทโดยทันที และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
 3. (3) กรณี (2) ดังกล่าว แม้ว่าสมาชิกจะแจ้งต่อบริษัทแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายขึ้นและสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. (4) สมาชิกควรทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ด เป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และบริษัทอนุญาตให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้หากสมาชิกต้องการ

ข้อ 9 การแจ้งต่อสมาชิก

 1. (1) หากบริษัทแจ้งข่าวสารสมาชิก จะใช้ช่องทางหลักคือ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สมาชิกกำหนดและให้ไว้กับบริษัท
 2. (2) สำหรับการแจ้งข่าวสารสมาชิกทุกคน ให้บริษัทแจ้งผ่านกระทู้หรือประกาศของบริษัทเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ 10 พันธะข้อผูกพันของบริษัท

 1. (1) บริษัท จะไม่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะพยายามดำเนินการให้ บริการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
 2. (2) บริษัท มีการวางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ สมาชิก สามารถใช้บริการอย่างปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทต้องประกาศและปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่บุคคลอื่น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นกรณียกเว้น
 3. (3) หากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความไม่พอใจหรือความไม่เห็นด้วยของสมาชิกต่อเรื่องเกี่ยวกับการใช้บริการมีเหตุผลอันสมควร บริษัทจะดำเนินการจัดการสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย และจะดำเนินการแจ้งผลของการจัดการแก้ไขดังกล่าวให้แก่สมาชิกที่ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยทราบผ่านทางอีเมล
 4. (4) หากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ระบบขัดข้อง ข้อมูลสูญหาย เป็นต้น เมื่อทำการบำรุงรักษาระบบเพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพให้แก่สมาชิก บริษัทจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้กลับไปสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ นอกจากมีเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉิน ความบกพร่องทางเทคโนโลยี เป็นต้น

ข้อ 11 บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

 1. (1) สมาชิกห้ามกระทำการ ดังต่อไปนี้
  1. 1. บันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อสมัครสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
  2. 2. ลักลอบใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น
  3. 3. ดำเนินการใด ๆ ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท
  4. 4. เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่บริษัทประกาศ
  5. 5. มีการส่งผ่านหรือส่งต่อหรืออัพโหลดข้อมูล (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่บริษัทประกาศห้าม
  6. 6. การผลิต การนำมาใช้ และการโฆษณากลไกหรือเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไม่อนุญาต
  7. 7. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ชื่อทางการค้า เป็นต้น
  8. 8. การหมิ่นประมาทหรือการทำให้เสียชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลอื่น
  9. 9. การเขียนข้อความที่มีเนื้อหาบ่อนลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี เช่น ยั่วยวนหรือปลุกอารมณ์ทางเพศ ข้อความหยาบคาย เป็นต้น
  10. 10. การใช้บริการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง เช่น การหาผลกำไร การขายสินค้า การโฆษณา หรือกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  11. 11. การดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. (2) สมาชิกต้องยืนยัน ตรวจสอบ และปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวัง วิธีการใช้ กฎข้อบังคับ และคำชี้แจงของบริษัท และไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ข้อ 12 การให้บริการ

 1. (1) บริษัทจะให้บริการแก่สมาชิกดังต่อไปนี้
  1. 1. การยืนยันโดยมีหนึ่ง ID และหนึ่งพาสเวิร์ด เพื่อเข้าสู่ระบบของบริการต่างๆ
  2. 2. การดำเนินการอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควรแก่สมาชิก
 2. (2) ให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เนื้อหาของบริการที่ใช้ จำนวนการใช้ เวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจจำกัดการใช้บริการต่าง ๆ เช่น เวลาการใช้ จำนวนครั้งการใช้ เป็นต้น ของสมาชิกบางท่านได้
 3. (3) บริษัทสามารถหยุดให้บริการได้ชั่วคราวโดยมีเหตุผลอันสมควร เช่น การบำรุงรักษาระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 4. (4) กรณีตามข้อ (2) และ (3) บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยวิธีตามข้อ 9 แต่หากมีเหตุผลอันสมควรเกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถทำให้บริษัทแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทอาจแจ้งให้สมาชิกทราบในภายหลังได้
 5. (5) เพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบระบบเป็นประจำได้ตามกำหนดการซึ่งประกาศในหน้าจอของการให้บริการได้

ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงบริการ

 1. (1) หากมีเหตุผลอันสมควร เช่น ความจำเป็นต่อการบริหารจัดการและเทคโนโลยี บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้
 2. (2) หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา วิธีการใช้ เวลาการใช้ของบริการ บริษัทต้องแจ้งเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง และวันเวลาที่มีผลใช้บังคับไว้ในหน้าแรกของบริการ
 3. (3) บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการที่ให้ฟรีบางส่วนหรือทั้งหมดได้ด้วยเหตุผลด้านนโยบายและการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 14 การแจ้งข้อมูลและการโฆษณา

 1. (1) บริษัทมีสิทธิแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น การตอบรับข้อซักถาม การจ่ายเงิน เป็นต้น แก่สมาชิกได้โดยใช้ช่องทางอีเมลหรือ SMS ทั้งนี้ สมาชิกสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลได้โดยผ่านทางอีเมล
 2. (2) บริษัทสามารถโฆษณาต่อสมาชิกได้ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 15 ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. (1) บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ PAYCO ID SERVICE
 2. (2) บริษัทตกลงให้สิทธิในการใช้ของ PAYCO ID SERVICE ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิในการโอน ขาย นำสิทธิที่ได้รับจากบริษัทภายใต้กฎข้อบังคับฉบับนี้ไปค้ำประกันได้

ข้อ 16 การยกเลิกสัญญา

 1. (1) สมาชิก สามารถขอยกเลิกสัญญาการใช้ (ลาออกจากการเป็นสมาชิก) ได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางบริการในหน้าแรก หรือเมนูข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ สมาชิก ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก บริษัท สามารถตรวจสอบว่า สมาชิก ที่ขอลาออกเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ และจัดการให้ออกโดยทันทีตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท อาจไม่สามารถอนุญาตการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกทันทีได้หากมีเหตุผลที่สมควร เช่น เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ป้องกันการใช้บริการในทางมิชอบ
 2. (2) เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้ PAYCO ID SERVICE จะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทและบริษัทคู่ค้าร่วมได้
 3. (3) เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้ PAYCO ID SERVICE ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลบัญชีจะถูกลบทิ้ง ยกเว้นข้อมูลสมาชิกบางอย่างที่ข้อกฎหมายกำหนดให้เก็บไว้

ข้อ 17 การจำกัดการใช้

 1. (1) หากสมาชิกดำเนินการใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการให้บริการของบริษัทและละเมิดข้อกฎข้อบังคับฉบับนี้จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทโดยเจตนา บริษัทสามารถจำกัดการล็อกอินของ ID หรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการของสมาชิกได้
 2. (2) กรณีที่บริษัทยกเลิกสัญญาการใช้บริการ บริษัทจะแจ้งเหตุผลและวันเวลาการยกเลิกให้สมาชิกทราบตามข้อ 9
 3. (3) หากบริษัทมีเหตุผลอันสมควรแก่การจำกัดการใช้ของสมาชิก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจำกัดการใช้ดังกล่าว
 4. (4) เมื่อสมาชิกไม่ยอมรับการจำกัดการใช้ของบริษัท สามารถแสดงความเห็นแย้งได้ ทั้งนี้ หากบริษัทเห็นว่าสิ่งที่เห็นแย้งสมเหตุสมผล บริษัทจะให้ใช้บริการต่อไป
 5. (5) ตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีสิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ หากบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลบัญชีจะถูกนำไปใช้

ข้อ 18 การจำกัดความรับผิด

 1. (1) บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่สะดวกในการให้ บริการที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ความบกพร่องขัดข้องของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น
 2. (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้บริการ การงดใช้บริการ การยกเลิกสัญญาการใช้บริการของสมาชิก หากมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง
 3. (3) บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริการที่ สมาชิก เขียนหรือกล่าวไว้
 4. (4) บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อตกลงเกี่ยวกับ บริการระหว่าง สมาชิก ด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลอื่น
 5. (5) บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ การเปลี่ยนแปลง และการระงับการให้บริการฟรีใน บริการนอกเสียจากมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 19 กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. (1) ข้อบังคับฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
 2. (2) กฎข้อบังคับนี้มีผลบังคับให้ใช้นับแต่วันที่ 05 มกราคม 2559